Home » Job » back

โอกาสการทำงาน
การฝึกงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกงาน

ฝึกงาน


ฝึกงาน

ระยะเวลาที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
ช่วงที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม
ช่วงที่ 2 มิถุนายน - กันยายน
ช่วงที่ 3 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์


คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, มัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, บริหารธุรกิจ

หลักฐานการสมัคร
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์จากทางสถาบัน
2. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
4. สำเนา Transcript ล่าสุด
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
6. ใบสมัครฝึกงาน (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ ที่

บริษัท คลิกทูโซลูชั่นส์ จำกัด
เลขที่ 21 ชั้น 2 กาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ info@click2solutions.com
โทร. 0 5322 4554

 
User Online 1

Home | Services | Clients |Support |About Us | Contact Us | Job
 
 
CLICK2SOLUTIONS Co., Ltd.
บริษัท คลิกทูโซลูชั่นส์ จำกัด
เลขที่ 21 ชั้น 2 กาดสวนแก้ว
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-224554, 085-8639988
โทรสาร 053-224497
E-mail : info@click2solutions.com